Yrke/profession
Antal svar på frågan: 775 
Förrådsansvarig7 Elsborgs fc
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
Barnmorska
Biologilärare
Leg.Ssk:a
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
Kurator
skolsköterska
Usk
Usk
Undersköterska
Barnmorska
Lärare i biologi/sexualkunskap
skolsköterska
sjuksköterska
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Kurator
Leg. skolsköterska
Skolsköterska
Skolsköterska
Undersköterska
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
undersköterska
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
Undersköterska
Barnmorska
Skolsköterska
undersköterska
Servicemedarbetare/förrådsansvarig
Sjuksköterska
sjuksköterska
verksamhetsutvecklare
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
undersköterska
Barnmorska
Skolsköterska
skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Usk
skolkurator
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Kurator
lärare
Undersköterska
Skolsköterska
Sjuksköterska
Lärare biologi, högstadiet
Skolkurator
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
Utvecklare digital Ungdomshälsa
Skolsköterska
elevkår
skolsköterska
kurator
Utvecklare digital ungdomshälsa
undersköterska
Skolkurator
Leg Barnmorska
Fritidsledare
Barnmorska
Sjuksköterka
Fritidsledare
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Tolk
barnmorska
ssk
Sjukskötare
Undersköterska
Enhetschef
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Distriktssköterska
Skolsköterska
Fritidsgårdsföreståndare
Skolsköterska
Sjuksköterska
skolsköterska
Kurator
Skolsköterska
sjuksköterska
Skolsköterska
skolsköterska
skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
Barnmorska
undersköterska
Kurator
Undersköterska
Övrigt
Skolsköterska
Går iskoka
Skolsköterska
Barnmorska
undersköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
Lärare i biologi/sexualkunskap
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
undersköterska
Skolsköterska
Fritidsgårdsföreståndare
Skolsköterska
usk
Sjuksköterska
sjuksköterska
Barnmorska
Barnmorska
NO-lärare
Sjuksköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
Distriktssköterska Ungdomsmottagningen
Skolkurator
Skolsköterska
Skolsköterska
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
usk
Barnmorska
ssk
Skolkurator
Skolsköterska
sjuksköterska
Sjuksköterska, smittspårningsansvarig
Skolsköterska
Skolkurator
Skolsköterska
Barnmorska
Undersköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Skolsköterska
Kurator
Barnmorska
Barnmorska
skolsköterska
Skolsköterska
Arbetslös
Barnmorska
undersköterska
kurator
Usk
Undersköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
usk
Usk
Skolkurator
usk
Barnmorska
Sjuksköterska
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Distriktssköterska
Barnmorska
undersköterska
Barnmorska
barnmorska
Skolsköterska
skolsköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
Kurator
Undersköterska
Leg Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Usk
Kurator
Usk
Barnmorska
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
Skolsköterska
Leg. Sjuksköterskor
Distriktssköterska
undersköterska
Lärare biologi, högstadiet
lärare
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Sjuksköterska
Undersköterska
Fritidsledare
barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Kurator
Skolsköterska
Skolkurator/ Skolsköterskan
Barnmorska
Usk
Fritidsledare
Skolsköterska
Barnmorska
Undersköterska
Skolsköterska
Lärare
Barnmorska
Skolsköterska
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Undersköterska
Leg Barnmorska
skolsköterska
Undervisare i sexualkunskap
Usk
Undersköterska
Leg barnmorska
Sjuksköterska
sKOLSKÖTERSKA
Barnmorska
Skolsköterska
skolkurator
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
Skolkurator
skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Undersköterska
Kurator
usk
Barnmorska
Barnmorska
skolkurator
Skolsköterska
skolkurator
kurator
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
skolsköterska
Sjuksköterska
Skolsköterska
Kurator
skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Student
Skolsköterska
Skolsköterska
Skolkurator
Skolsköterska
Palenius
Barnmorska
Skolsköterska
Undersköterska
skolkurator
Student
Barnmorska
Usk
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
skolsköterska
Kurator
Barnmorska
Barnmorska
Skolkurator
Barnmorska
Leg Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
BArnmorska
Sjuksköterska Verksamhetsutvecklare
Usk
undersköterska
1:a linjens chef
Undersköterska
Barnmorska
Usk
Leg sjuksköterska
Barnmorska
Kurator
Distriktssköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Student
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
Barnmorska
Undersköterska
Usk
Barnmorska
Kurator
Leg barnmorska
Kurator
Barnmorska
undersköterska
Barnmorska
usk
Undersköterska
Skolsköterska
undersköterska
Barnmorska
Kurator
Skolsköterska
Usk
Barnmorska
Barnmorska
Enhetschef Gagnefs fritidsgårdar
Usk
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
usk
Barnmorska
Sjuksköterska
barnmorska
Barnmorska
Usk
Skolsköterska
Lärare
Barnmorska
Leg sjuksköterska, smittspårningsansvarig
Sjuksköterska
Sjuksköterska
Leg Barnmorska.
Kurator
Kurator
Undersköterska
Barnmorska
Barnmorska
Föreståndare Ungdomens Hus Rättvik
Barnmorska
Skolkurator
Barnmorska
undersköterska
barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
usk
Barnmorska
Leg. Barnsjuksköterska/skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Kurator
Barnmorska
Sjukskötare
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Fritidsledare
Skolsköterska
skolsköterska
Leg Barnmorska
Usk
Barnmorska
usk
Kurator
Barnmorska
Undersköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
USK
Barnmorska
Barnmorska
Sjukskötare/samtalsterapeut
Skolsköterska
Distriktssköterska
Föreståndare Ungdomens Hus Rättvik
Skolsköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
Barnmorska
Sjuksköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
usk
Barnmorska
Barnmorska
Enhetschef
skolsköterksa
undersköterska
Barnmorska
Enhetschef
Skolsköterska
Skolsköterska
barnmorska
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Kurator/Sexolog
Undersköterska
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
skolsköterska
Sjuksköterska
skolsköterska
undersköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
Usk
Usk
Lärare biologi och naturkunskap (undervisar sexualkunskap)
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Sjuksköterska
Sjuksköterska
Sjuksköterska
Barnmorska
usk
Skolsköterska
Sjuksköterska
Undersköterska
Undersköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Kurator
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
Skolsköterska
Usk
Kurator
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Leg Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
barnmorska
Skolsköterska
usk
Skolsköterska
Skolsköterska
Kurator
Barnmorska
Kurator
skolsköterska
Barnmorska
Undersköterska
Usk
Undersköterska
Skolsköterska
Leg. Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
skolsköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Psykolog
Usk
Skolsköterska
Barnmorska
usk
skolsköterska
Skolsköterska
Undersköterska
Barnmorska
Barnmorska
skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Skolsköterska Djurås skolan
Usk
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Sjuksköterska
usk
skolsköterska
Sektionsledare/undersköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Kurator
Skolsköterska
Skolsköterska
Lärare
Sjuksköterska
usk
Sjuksköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska
Undersköterska
Undersköterska
Barnmorska
Fritidsledare
Usk
Undersköterska
Barnmorska
skolsköterska
Usk
Undersköterska
Skolsköterska
skolkurator
Barnmorska
Barnmorksa
Skolsköterska
usk
Skolsköterska
Barnmorska
Usk
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Kurator
Undersköterska
Skolsköterska
Barnmorksa
Skolsköterska
usk
barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Sjuksköterska
skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Skolsköterska
usk
Vård/biologi/naturkunskapslärare
barnmorska
Barnmorska
skolsköterska
Skolsköterska
Usk
Distriktssköterska
Leg Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
Kurator
Undersköterska
Undersköterska
Banrmorska
Barnmorska
Skolsköterska
Sjuksköterska
kock
kurator
Usk
barnmorska
Skolkurator
skolkurator
Barnmorska
Skola
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
skolsköterska
usk
Usk
Skolsköterska
Barnmorska
Distriktssköterska
Medicinsk sekreterare
Barnmorska
Usk
Skolsköterska
Barnmorska
Kurator
skolsköterska
Undersköterska
undersköterska
Usk
Undersköterska
usk
Skolsköterska
Sjuksköterska
Usk
usk
Barnmorska
undersköterska
undersköterska
Sjuksköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
Leg. Barnmorska
Lärare på Orsaskolan i Ors
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Leg Barnmorska
Barnmorska
Lärare på Orsaskolan i Orsa
Usk
barnmorska
Skolsköterska
Usk
Leg. Barnmorska
Skolkurator
Kurator
Distriktssköterska
Barnmorska
Sjuksköterska
Barnmorska
skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
undersköterska
Student
Student
Barnmorska
Skolsköterska
Barnmorska
asylsköterska
Undersköterska
Barnmorska
skolkurator
Skolsköterska
usk
Skolsköterska
Skolsköterska
Barnmorska
undersköterska
Skolsköterska
Usk
Student
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska Lab
Barnmorska
Barnmorska
Skolsköterska Barnsjuksköterska
barnmorska
Sjuksköterska
Distriktssköterska
Skolsköterska
Undersköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Usk
Skolsköterska
Barnmorska
Usk
Skola
Vårdlärare
skolsköterska
undersköterska
Skolsköterska
Grunskolelärare
Distriktssköterska
undersköterska
skolkurator
Barnmorska
Skolsköterska
Kurator
barnmorska
Sjuksköterska
Skolsköterska
Skolsköterska
Skolsköterska
Skolsköterska
Usk
Barnmorska
Distriktssköterska
Barnmorska
Usk
No/ tk Lärare
Asylsköterska
usk
barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Usk
Skolsköterska
Undersköterska
Barnmorska
Asylsköterska
Undersköterska
Barnmorska
undersköterska
USK
Barnmorska
Medicinsk sekreterare
Barnmorska
Barnmorska
Undersköterska
Barnmorska
Kurator
Skolsköterska
skolsköterska
Barnmorska
Barnmorska
Barnmorska
Usk
Usk
barnmorska/enhetschef
Barnmorska
Barnmorska
Distriktssköterska
Barnmorska
barnmorska/ MVC
Leg Sjuksköterksa
undersköterska Lab
Skolsköterska
Barnmorska
undersköterska