Bibliotek 2017

Tyck till om Biblioteket 2017!
För oss inom Biblioteket, Lindesbergs Kommun är det viktigt att beröm, förslag, klagomål och synpunkter kommer fram till oss. På så vis får vi en chans att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.

Svaren gäller biblioteket i :
Ange vilket bibliotek du besökt.

Kön
Jag är...
Man / pojke
Kvinna / flicka
Ej definierat kön

Ålder
Jag är...
- 20 år
21 - 40 år
41 - 60 år
61 - 80 år
81 - år

Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen vid Biblioteket?
Markera ditt svar.
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd

Hur nöjd är du med personalens serviceförmåga och kunnighet?
Markera ditt svar.
10 - Mycket nöjd
9
8
7
6
5
4
3
2
1 - Mycket missnöjd
Vet ej

Hur nöjd är du med Biblioteket som helhet?
Markera ditt svar.
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Ganska Missnöjd
Mycket missnöjd

Hur väl tycker du att följande stämmer?

Jag tycker att...
6 = Instämmer helt, 1 = Instämmer inte. Markera ditt svar.
  6 5 4 3 2 1 Vet ej/ Inte aktuellt
- biblioteket erbjuder god service.
- biblioteket har de böcker, filmer, musik med mera som jag vill låna.
- självbetjäningen i bibliotekslokalen fungerar bra (låna, låna om, lämna, hämta reserveringar).
- självbetjäningen på bibliotekets hemsida fungerar bra (söka, e-lån, låna om, reservationer).
-evenemangen som biblioteket anordnar är bra (författarbesök, föredrag, sagostunder, utställningar).
-aktiviteterna som biblioteket anordnar är bra (språkcaféer, IT-hjälp med mera).

Jag tycker att...
6 = Instämmer helt, 1 = Instämmer inte. Markera ditt svar.
  6 5 4 3 2 1 Vet ej/ Inte aktuellt
- biblioteket är en mötesplats med trivsam miljö.
- bibliotekets aktiviteter skapar mening för mig.
- biblioteket erbjuder IT-hjälp som gör det lätt för mig att använda digitala tjänster och sociala medier.
- biblioteket erbjuder information som hjälper mig att ta del av aktuella samhällsfrågor.
- bibliotekets verksamhet bidrar till ökad integration.

Jag tycker att...
6 = Instämmer helt, 1 = Instämmer inte. Markera ditt svar.
  6 5 4 3 2 1 Vet ej/ Inte aktuellt
- bibliotekets öppettider passar mig bra.
- tillgängligheten för funktionsnedsatta är god.
- det digitala biblioteket ger mig ökad tillgänglighet.
- det är lätt att hitta den information jag behöver på bibliotekets hemsida.
- informationen på bibliotekets hemsida är bra.

Motivera gärna dina svar

Övriga synpunkter
Vi tar gärna emot dina synpunkter som kan bidra till att Biblioteket kan bli ännu bättre.