Anmälan: Thomas Nordström - forskarföreläsning 20/5 -19


Välkommen att anmäla dig till Thomas Nordströms föreläsning ”Hur vi med systematiserad kartläggning och kompensation kan få en funktionell läsning och skrivande som är inkluderande" (måndag den 20/5 -19).

God läsförmåga är grunden för att lyckas i skolan. Att tidigt kartlägga och sätta in anpassade undervisningsinsatser utifrån elevens utvecklingsbehov är därför av stor vikt för att lyckas få så många elever som möjligt att utveckla en god läsförmåga.

Men hur kan man tänka kring tidiga insatser och hur vet man om eleven utvecklas i tillräcklig bra utsträckning? En annan allt mer aktuell fråga är också när traditionella insatser bör minska till förmån för användandet av så kallad assistive technology (dvs, teknikanvändning i syfte att assistera eller kompensera för funktionsnedsättning).

Föreläsningen utgår från Thomas Nordströms avhandling och annan aktuell forskning så som stärkt klassrumsundervisning med stöd i kartläggning, anpassad undervisning, behov av kartläggningspraktiker för att kunna ta pedagogiska beslut samt teknikanvändning för elever som trots goda åtgärder inte utvecklar en tillräckligt god läsförmåga.

Föreläsningen är indelad i tre delmoment:
- Skapa ordning – om betydelsen av bedömnings- och kartläggningspraktiker
- Efter kartläggning – riktad undervisning och lärdomar från LegiLexi
- När traditionella insatser inte räcker – om potentialen av digital teknik .

Thomas Nordström , fil.dr., är universitetslektor vid Linnéuniversitetet, Växjö. Han forskar och undervisar bland annat på lärarprogrammet på Linnéuniversitetet.

Dag och tid: Måndag 20/5 kl. 14.00 - 16.30.
Plats: Vi är på Medioteket. .

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut löpande dock senast veckan före.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.