Utvärdering av universitetets internationaliseringsstrategi för utbildningFakultet/institution/enhet

Namn

Hur har Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning använts vid din institution/fakultet/enhet?

Vilka styrkor respektive svagheter anser du att Internationaliseringsstrategin har?

Vad anser du saknas i Internationaliseringsstrategin?

Made with Textalk Websurvey