Utvärdering av Din VFU-placering i Region Dalarna

Vi hoppas att du trivts med din placering i Region Dalarna. För att handledaren ska få en återkoppling på hur du upplever att din placering fungerat, ber vi dig fylla i nedanstående frågor.

Ditt namn

1. Var det här din första placering i Region Dalarna?

I frågorna nedan kryssa i hur väl följande påstående stämmer med din uppfattning 1 = Stämmer inte alls 6 = Stämmer i hög grad

Handledningens innehåll

123456
2. Jag har fått en bra introduktion
3. Jag har fått bra bemötande av min handledare
4. Jag har fått bra bemötande av övrig personal

Kommentar till fråga 2-4

Handledaren/Handledarna

123456
5. Min handledare har varit förtrogen med utbildningsprogrammets innehåll och upplägg
6. Min handledare har tillsammans med mig satt upp mål för VFU-perioden utifrån mina individuella lärandemål
7. Jag har fått tillräcklig handledning för att nå mina individuella lärandemål

Kommentar till fråga 5-7

Handledningens innehåll

123456
8. Jag har tillsammans med min handledare fått tillfälle att reflektera över mina handlingar, tankar och upplevelser
9. Jag har fått tillräcklig egen tid att reflektera över mina handlingar, tankar och upplevelser
10. Jag har fått återkoppling på mina prestationer och mitt förhållningssätt
11. Jag har fått möjlighet att omsätta mina teoretiska kunskaper i praktiskt handlande.

Kommentarer till fråga 8-11

Helhetsintryck

123456
12. Jag är nöjd med VFU-perioden som sin helhet

Kommentar till fråga 12

Övriga kommentarer

Made with Textalk Websurvey