Handledarenkät Fysioterapi

Tack för ditt engagemang under studenternas verksamhetsförlagda utbildning denna termin. Som du kanske vet har studenterna fått utvärdera hur deras tid här i Landstinget Dalarna har varit och på så sätt hjälpa oss att utveckla och förbättra praktiktiden här. Nu har turen kommit till dig, att reflektera över hur du har upplevt handledningsperioden. Jag är tacksam om du kan skriva ner dina synpunkter och skicka tillbaka till mig. Synpunkterna sammanställs terminsvis, för att därifrån utveckla vårt arbete. Jag vill gärna ha dina synpunkter även om du har utvärderat någon praktikperiod tidigare. Om du funderar på något, så kan du kontakta mig. Med vänlig hälsning Karin Larsson Adjungerad klinisk adjunkt, Region Dalarna Tel 076-7790082

Namn (frivilligt):

Studerande från :

JaNej
T3
T4
T5

1. Var detta din första handledningsperiod?

Om nej, hur många gånger har du varit studenthandledare tidigare?

2. Hur ser din handledningssituation ut på din arbetsplats?

3. Hur har du lagt upp handledningsperioden, för studenten och för dig?

4. Hur upplever du studentens förberedelse inför den verksamhetsförlagda utbildningen?

5. Positiva erfarenheter från denna handledningsperiod?

6. Negativa erfarenheter från denna handledningsperiod?

7. Har du några förbättringsförslag för hur du önskar att den verksamhetsförlagda utbildningen skulle se ut? Kan gälla på din klinik eller mera generellt.

8. Hur upplever du stöd/information som du fått inför handledningsperioden? (Från fysioterapeutprogrammet direkt, via mig som aka eller på annat sätt.)

9. Vilka fortbildningsbehov har du, för dig som handledare, gällande fysioterapeutprogrammet eller annat?

10. Något annat som du vill ta upp?

Made with Textalk Websurvey